Perfil de contractant

Expedients de contractació

Buscar

Tipus Expedient Procediment Objecte Import Estat
Obert G329/2016/31 Contracte de subministrament per procediment obert, oferta económicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació Substitució de l’enllumenat interior de les escoles Platon i Lluch 49.573
Obert G330/2016/15 Contracte de serveis per procediment obert diversos criteris d'adjudicació Gestor d'expedients 74.800 En licitació
Negociat amb publicitat G330/2016/22 Contracte de serveis per procediment negociat amb publicitat, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris de negociació Assessorament jurídic en dret administratiu 80.000 En licitació
Negociat G329/2016/10 Contracte de subministrament per procediment negociat amb publicitat Vestuari 81.055 Formalització
Obert G330/2016/02 Contracte de serveis per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació Tallers Joves 168.643,95 En licitació
obert G329/2016/25 Contracte de subministrament per procediment obert, oferta económicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació Mixt de subministrament (en lloguer) i serveis de manteniment d'un lavabo per als usuaris dels horts socials 6.720
Obert G330/2016/24 Contracte de serveis per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació Control de la legionel·losi als circuits d'aigua de les escoles d'infantil i primària i escoles bressol municipals 63.400 Formalitzat
Obert G329/2016/30 Contracte de subministrament per procediment obert, un sol criteri d’adjudicació Aigua mineral natural mitjançant fonts refredadores a les dependències municipals 33.206,40 Adjudicat