Perfil de contractant

Expedients de contractació

Buscar

Tipus Expedient Procediment Objecte Import Estat
Obert 648/2017 Contracte d'Obres per Procediment Obert, Oferta Econòmicament mès Avantatjosa, Diversos Criteris d'Adjudicació Obres de millora de diversos parcs i reposició de l'arbrat d'Abrera 318.978,74 Adjudicat
Obert G330/2017/05 Contracte de serveis per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació Mixt de serveis de manteniment i subministrament dels bombaments de residuals, manteniment de la xarxa de sanejament i neteja dels embornals d’aigües pluvials 148.039,68 Formalitzat
Obert G328/2017/06 Contracte d'obres per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació Obres de millora de la xarxa del clavegueram 60.424,58 En licitació
Obert G367/2017/08 Concessió d’ús privatiu d’un bé de domini públic per procediment obert i diversos criteris d'adjudicació Parades del mma En licitació
Obert G328/2017/11 Contracte d'obres per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació Rehabilitació dels dipòsits d'aigua 86.363,63 Adjudicat
Obert G330/2017/01 Contracte de serveis per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació Serveis de tractament arxivístic dels fons documentals de l’Ajuntament 52.000 Formalitzat
Obert G330/2016/19 Contracte de Serveis per Procediment obert, Oferta econòmicament més avantatjosa, Diversos criteris d'adjudicació Recollida, cerca, captura i manteniment d'animals abandonats i morts i manteniment de les colònies de gats del carrer 172.080 Adjudicat
Obert G330/2017/10 Contracte de serveis per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació Oficina municipal d'informació al consumidor (OMIC) 69.600 Formalitzat