Perfil de contractant

Expedients de contractació

Buscar

Tipus Expedient Procediment Objecte Import Estat
Obert G330/2017/05 Contracte de serveis per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació Mixt de serveis de manteniment i subministrament dels bombaments de residuals, manteniment de la xarxa de sanejament i neteja dels embornals d’aigües pluvials 148.039,68 En licitació
Obert G328/2017/02 Contracte d'obres per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació Pavimentació de diferents carrers del municipi 511.504,87 Adjudicat
Obert G328/2016/27 Contracte d'obres per procediment obert, oferta econòmicament mès avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació Reforma integral de l'Ajuntament vell 682.757,20 Adjudicat
Obert G367/2017/08 Concessió d’ús privatiu d’un bé de domini públic per procediment obert i diversos criteris d'adjudicació L2 i M20, P24 del mma Formalitzat
Obert 648/2017 Contracte d'Obres per Procediment Obert, Oferta Econòmicament mès Avantatjosa, Diversos Criteris d'Adjudicació Obres de millora de diversos parcs i reposició de l'arbrat 318.978,74 En licitació
Obert G329/2017/09 Contracte de subministrament per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació Arrendament de màquines de fitness 185.050 Formalitzat
Obert G330/2016/19 Contracte de Serveis per Procediment obert, Oferta econòmicament més avantatjosa, Diversos criteris d'adjudicació Recollida, cerca, captura i manteniment d'animals abandonats i morts i manteniment de les colònies de gats del carrer 172.080 En licitació
Obert G330/2016/26 Contracte mixt de subministrament i de serveis per procediment obert, oferta económicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació Arrendament, serveis de buidat i manteniment de contenidors de recollida d'oli vegetal domèstic, gestió integral de fraccions de residus de la Deixalleria i recollida de paper confidencial 102.304,60
Obert G330/2017/01 Contracte de serveis per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació Tractament arxivístic dels fons documentals de l’Ajuntament 52.000 En licitació
obert G329/2017/16 Contracte de subministrament per procediment obert, oferta económicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació Subministrament (en arrendament) de l'enllumenat ornamental de Nadal 144.100
Obert G328/2017/11 Contracte d'obres per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació Rehabilitació dels dipòsits d'aigua 86.363,63 En licitació
Obert G330/2017/10 Contracte de serveis per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació Oficina municipal d'informació al consumidor (OMIC) 69.600 En licitació
Obert G330/2017/14 Contracte de serveis per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació Espai Jove 189.032,90 Adjudicat