Perfil de contractant

Expedients de contractació

Buscar

Tipus Expedient Procediment Objecte Import Estat
G337/2017/13 Adhesió d'un municipi a un acord marc
Obert 1032/2017 Contracte d'Obres per Procediment Obert, Oferta Econòmicament mès Avantatjosa, Diversos Criteris d'Adjudicació Obres de reforma de la Sala municipal 682.069,85 En licitació
Mercat Municipal G367/2016/11 Concessió d’ús privatiu d’un bé de domini públic per procediment obert i diversos criteris d'adjudicació formalització
Obert 2826/2017 Contracte de Serveis per Procediment obert, Oferta econòmicament més avantatjosa, Diversos criteris d'adjudicació Concessió demanial del Bar del Casal social de Les Carpes 7.200 En licitació
Obert 3341/2017 Contracte de Serveis per Procediment obert, Oferta econòmicament més avantatjosa, Diversos criteris d'adjudicació Serveis d'implantació i manteniment d’una aplicació informàtica de gestió policial 21.276,39 En licitació
Obert G328/2017/06 Contracte d'obres per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació Obres de millora de la xarxa del clavegueram 60.392,50 Adjudicat
Obert 3182/2017 Contracte de subministrament per procediment obert, oferta económicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació Subministrament de vehicles de Protecció Civil i Serveis urbans 73.270,74
Obert 895/2017 Contracte de Serveis per Procediment obert, Oferta econòmicament més avantatjosa, Diversos criteris d'adjudicació Concessió demanial del Bar del Casal social Can Vilalba 13.464 En licitació
Obert G367/2017/08 Concessió d’ús privatiu d’un bé de domini públic per procediment obert i diversos criteris d'adjudicació Parades del mma Adjudicat
Obert 1570/2017 Contracte de Serveis per Procediment obert, Oferta econòmicament més avantatjosa, Diversos criteris d'adjudicació Mixt de subministrament, en arrendament, i de serveis de manteniment de panells de minideixalleries urbanes per a la recollida selectiva de residus especials 18.144 En licitació