Tauler d'anuncis

Document Expedient Procediment Categoria Descripció Data de Publicació
Anunci decret 2017-1260 de 25.09.2017 E007/2016/005 Aprovació de projecte d'obres locals - NOMÉS AVANTPROJECTE Urbanisme Aprovació inicial del projecte de reforma de la Sala Municipal 10/10/2017
Notificació Col·lectiva Decret 2017-1291 2070/2017 Concesión de Ayudas de Emergencia Social Ajudes i Subvencions Notificació de prestacions socials en concepte de productes d'alimentació 10/10/2017
Projecte reforma Sala Municipal E007/2016/005 Aprovació de projecte d'obres locals - NOMÉS AVANTPROJECTE Urbanisme Documentació tècnica aprovada inicialment pel Decret 2017-1260 de 25.09.2017 10/10/2017
DECRET 2017-1305 [DECRET_decret d'aprovació de les bases] G196/2017/23 Procediment Genèric Ocupació pública Aprovació bases procés selecció d'un/a treballador/a familiar 09/10/2017
Anunci Baixa d’ofici per caducitat estrangers no comunitaris E155/2017/05/E Caducitat Padró Municipal ENCSARP (B-BC) Anuncis Baixa d’ofici per caducitat estrangers no comunitaris 04/10/2017
Notificació per edicte a Afterdeck Promotions, SL E390/2016/23 Ordre d'execució d'obres de conservació, rehabilitació o millora Urbanisme Apercebiment d’execució subsidiària de neteja, tancament i condicionament de les parcel·les ubicades al C/ Extremadura, 18, 20, 22 i 24 i al C/ Euskadi, 22, 22b i 24 26/09/2017
Edicte del decret 2017-1231 1889/2017 Aprovació del Padró fiscal i notificació col·lectiva Edictes Aprovació dels padrons i liquidacions de setembre de 2017 21/09/2017
Edicte atorgament de subvencions per a la instal·lació de dos ascensors G168/2017/02 Convocatòria i concessió de subvencions per procediment de concurrència competitiva Ajudes i Subvencions Edicte de data 18.09.2017 referent a la concessió de subvencions a les comunitats de Propietaris del C/ Llobregat 1 i Ps. Estació 6 18/09/2017
Anunci aprovació definitiva 535/2017 Modificación de Créditos, Modalidad de Suplemento de Créditos, con cargo a [al Remanente líquido de tesorería/nuevos o mayores ingresos/anulaciones o bajas de créditos de otras aplicaciones/a operaciones de crédito] Pressupost Aprovació definitiva expedient modificació de crèdit núm. 10/2017 31/08/2017
Notificació per edicte a Baker Gestión, SL (expts. E390/2016/11 i E390/2016/10) E390/2016/11 Ordre d'execució d'obres de conservació, rehabilitació o millora Urbanisme Inici ordre d’execució de finalització d’obres, tancament, vorera i neteja de les parcel·les del C/ Madrid, 24 i 26 (Can Vilalba) 24/08/2017